درباره ما

ملی
0102491830009
سامان
801-40-966335-1
ملت
1347204010
پارسیان
1220-21-9409-7
تجارت
0245900104
رسالت
10-4364957-1
خاورمیانه
1005-11-040-008007001
ملت (ویژه بورس انرژی)
4966051304
تلفن: 82428
فکس: 88798734
ایمیل: info@tfbroker.com
نشانی: تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه 23، شماره 73
+
-
چشم انداز سازمانی
ســـرآمد ونـــــوآور در ارائه خدمات جامــــع سرمـــــايه گذاری مبتنی بر پردازش هـــوشمند اطلاعات مالی،  
در دسترس در عرصه ملی و قرار گرفتن در بين 5 كارگزاری برتر كشور در افق 5 ساله.
هدف بنیادین
حركت در مسير تعالی و تحقق كامل سرآمدی
هدف کلان
سودآوری پایدار
ارزش های سازمانی
ردیف
ارزش ها
تشریح ارزش ها
1
صداقت (انسان محور)
راستی و درستکاری
2
مسئولیت پذیری و وفاداری (انسان محور)
قانون مداری، مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، پیمانکاران و کارکنان
3
مسئولیت اجتماعی (انسان محور)
مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بهداشت و سلامت
4
شایسته سالاری (وظیفه محور)
رشد و ارتقاء بر اساس ارزش ها ضابطه
5
توانمند سازی کارکنان (وظیفه محور)
 کار گروهی و تفویض اختیار آموزش
6
رعایت حقوق ذینفعان (وظیفه محور)
صیانت از کرامت انسانی و حرفه ای
7
رهبران مشارکتی (وظیفه محور)
به کارگیری نیروی جوان و مستعد و خبره